Obchodní podmínky otevřených kurzů společnosti Sovia

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Sovia upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě poskytování služeb v oblasti otevřených kurzů a kurzů na klíč a jsou pro smluvní strany závazné.

Vzdělavatel - Sovia je společnost založená dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen vzdělavatel), společníci: Lenka Kuti, IČO: 00905623, Hana Lukešová Bartáková, IČO: 05849233.

Otevřený kurz - vzdělávací akce, na kterou se lze přihlásit vyplněním a odesláním objednávky na webových stránkách www.sovia.cz. Kurz je určen všem zájemcům o danou problematiku.

Objednatel - organizace nebo osoba, která učiní závaznou objednávku.

Účastník - osoba, která se osobně zúčastní kurzu a po splnění předem definovaných požadavků získá Osvědčení.

Osvědčení - písemný doklad o úspěšném absolvování kurzu.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena odesláním přihlášky, čímž objednatel stvrzuje seznámení a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Přihláškový formulář se vyplňuje elektronicky na webových stránkách www.sovia.cz. Přihláška se stává závaznou v momentě jejího odeslání, obratem je provedeno potvrzení přijetí přihlášky e-mailem objednateli. Pokud tento e-mail objednatel neobdrží, kontaktuje vzdělavatele e-mailem: sovia@sovia.cz.

III. Cena služeb a platební podmínky

Na základě přihlášky je vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě objednání kurzu méně než 14 dní před jeho konáním je nutno vystavenou fakturu uhradit obratem. Následně zašle objednatel na e-mail sovia@sovia.cz potvrzení o uskutečnění platby ze své banky.

Rozsah kurzu je uveden ve vyučovacích hodinách, jedna vyučovací hodina je v délce 45 minut.

Účastník kurzu obdrží po splnění předem stanovených podmínek Osvědčení o absolvování kurzu. Podmínky k získání osvědčení jsou uvedeny na webových stránkách www.sovia.cz v popisu jednotlivých kurzů.

Ceny kurzů jsou uvedeny na webových stránkách www.sovia.cz u jednotlivých kurzů a jsou platné po dobu jejich uveřejnění. Konečná cena objednávky je rovněž uvedena na konci přihláškového formuláře a v potvrzujícím e-mailu. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

IV. Stornopodmínky

V případě zrušení kurzu ze strany vzdělavatele nebo nezařazení účastníka na kurz pro velký počet zájemců je účastnický poplatek vrácen v plné výši bankovním převodem na účet objednatele, z něhož byla platba zaslána, a to do 7 dnů od vyrozumění objednatele o zrušení kurzu vzdělavatelem. Účastník a objednatel budou informováni e-mailem nebo telefonicky s nabídkou náhradního řešení (např. realizace kurzu v jiném termínu z důvodu nemoci lektora). Zařazení účastníků na kurz je uskutečněno podle pořadí došlých přihlášek.

Objednatel může odhlásit účastníka z kurzu zasláním oznámení o zrušení přihlášky volnou formou na e-mail sovia@sovia.cz. Potvrzení o přijetí a akceptaci zrušení objednávky bude zasláno vzdělavatelem bez zbytečného odkladu.

Odhlášení z kurzu bez stornopoplatku lze provést nejdéle 7 dní před konáním kurzu. Účastnický poplatek bude zaslán v plné výši zpět objednateli bankovním převodem, a to do 7 dnů od akceptace zrušení přihlášky. V případě zrušení účasti na kurzu v době kratší než 7 dní před konáním kurzu bude účtován stornopoplatek v plné výši ceny kurzu. Nezaplacené pohledávky budou vymáhány dle Občanského zákoníku.

Pokud se objednatel nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Tuto skutečnost oznámí vzdělavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději v den konání kurzu z důvodu předání osobních údajů potřebných k vystavení osvědčení.

V. Ostatní ujednání

Nejpozději 3 dny před konáním vzdělávací akce budou objednateli e-mailem zaslány

podrobné informace k místu a času konání kurzu. Otevřené kurzy jsou realizovány v místě uvedeném v popisu kurzů na webových stránkách www.sovia.cz. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně, bude odvozen od množství dotazů v závěru a během přednášky.

VI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek www.sovia.cz nebo při osobním jednání, odesláním objednávky kurzů a uzavřením kupní smlouvy, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Údaje jsou shromažďovány za účelem aktivit související se vzděláváním a povinnou evidencí účastníků/absolventů a pro účely realizace práv a povinností vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb. Osobní údaje účastníka zahrnují jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, stupeň dosaženého vzdělání, popř. pracovní pozici. Identifikační údaje objednatele zahrnují název organizace, IČ, DIČ, adresu, kontaktní osobu.

Objednatel/ účastník má právo kdykoliv takto udělený souhlas odvolat, a to doručením písemného odvolání uděleného souhlasu na adresu: Lenka Kuti, Libochovany 116, 411 03  Libochovany. Budou zachována pouze data potřebná pro vedení účetnictví a pro vydání osvědčení.

VII. Reklamační podmínky

Reklamaci uplatňuje objednatel elektronicky na e-mail: sovia@sovia.cz. Reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení objednatele, kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon), číslo smlouvy/ objednávky (variabilní symbol uvedený na faktuře), popis předmětu reklamace.

Vzdělavatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Dnem obdržení

se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud vzdělavatel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí obratem nápravu stavu a nabídne objednateli kompenzaci, a to na základě dohody s ohledem na preferenci zákazníka.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. října 2017.

Obchodní podmínky kurzů na klíč 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Sovia upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě poskytování služeb v oblasti otevřených kurzů a kurzů na klíč a jsou pro smluvní strany závazné.

Vzdělavatel - Sovia je společnost založená dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen vzdělavatel), společníci: Lenka Kuti, IČO: 00905623, Hana Lukešová Bartáková, IČO: 05849233.

Kurz na klíč - vzdělávací akce (jeden nebo více kurzů), která je uspořádána na základě zakázky objednatele, akce je přizpůsobena konkrétním požadavkům objednatele a cílové skupině zaměstnanců objednávající organizace / firmy. Kurz je konán pro objednatele a spřátelené organizace dle dohodnutých podmínek.

Objednatel - organizace nebo osoba, která učiní závaznou objednávku.

Účastník - osoba, která se osobně zúčastní kurzu a po splnění předem definovaných požadavků získá Osvědčení.

Osvědčení - písemný doklad o úspěšném absolvování kurzu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena ústně, písemně nebo e-mailem (dle dohody objednatele a vzdělavatele).

Objednatel zašle vzdělavateli seznam účastníků a jejich osobní údaje potřebné k vystavení osvědčení.

Cena služeb a platební podmínky

Na základě uzavřené smlouvy je vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě objednání kurzu méně než 14 dní před jeho konáním zašle objednatel na email sovia@sovia.cz potvrzení o uskutečnění platby ze své banky.

Rozsah kurzu je uveden ve vyučovacích hodinách, jedna hodina je v délce 45 minut.

Účastník kurzu obdrží po splnění předem stanovených podmínek Osvědčení o absolvování kurzu. Podmínky k získání osvědčení jsou uvedeny na webových stránkách www.sovia.cz v popisu jednotlivých kurzů.

Cena kurzů na klíč je smluvní a je stanovena individuálně dle množství a rozsahu čerpaných služeb. Cena je stanovena na kompletní zakázku, která může obsahovat více kurzů a další služby vzdělavatele. V případě účasti více objednatelů v kurzu na klíč bude cena rovnoměrně rozpočítána podle skutečného počtu účastníků od objednatele a bude každému objednateli fakturována zvlášť. Konečná cena je uvedena na faktuře, která je objednateli zaslána e-mailem.

Stornopodmínky

V případě zrušení kurzu ze strany vzdělavatele je účastnický poplatek vrácen v plné výši bankovním převodem na účet objednatele, z něhož byla platba zaslána, a to do 7 dnů od vyrozumění vzdělavatele o zrušení kurzu. Účastník a objednatel budou informováni e-mailem nebo telefonicky s nabídkou náhradního řešení (např. realizace kurzu v jiném termínu z důvodu nemoci lektora).

Objednávka se stává závaznou v momentě potvrzení termínů a vybraných témat ze strany objednatele i vzdělavatele. Zrušení objednávky kurzu na klíč bez stornopoplatku lze provést nejpozději 14 dní před konáním akce. V případě zrušení účasti na kurzu v době kratší než 14 dní před konáním kurzu bude účtován storno poplatek v plné výši ceny zakázky.

Domluvený počet účastníků na kurzu je závazný, lze jej měnit po vzájemné dohodě. Pokud se některý z účastníků nemůže zúčastnit, může za něj objednatel vyslat náhradníka. Tuto skutečnost oznámí vzdělavateli nejpozději v den konání kurzu z důvodu předání osobních údaj potřebných k vystavení osvědčení. Kurz lze realizovat i s menším počtem účastníků než bylo původně ujednáno, cena kurzu se v tomto případě nemění.

Ostatní ujednání

Nejpozději 3 dny před konáním vzdělávací akce budou objednateli emailem zaslány

podrobné informace k místu a času konání kurzu. Místo konání kurzů na klíč je sjednáno po vzájemné dohodě vzdělavatele a objednatele, např. v sídle organizace.

Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením kurzu. Čas ukončení kurzů je uveden orientačně, bude odvozen od množství dotazů v závěru a během přednášky.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek www.sovia.cz nebo při osobním jednání, odesláním objednávky kurzů a uzavřením kupní smlouvy, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Údaje jsou shromažďovány za účelem aktivit související se vzděláváním a povinnou evidencí účastníků/absolventů a pro účely realizace práv a povinností vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb. Osobní údaje účastníka zahrnují jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, stupeň dosaženého vzdělání, popř. pracovní pozici. Identifikační údaje objednatele zahrnují název organizace, IČ, DIČ, adresu, kontaktní osoba.

Objednatel/ účastník má právo kdykoliv takto udělený souhlas odvolat, a to doručením písemného odvolání uděleného souhlasu na adresu: Lenka Kuti, Útěchovská 438/66, 644 00 Brno. Budou zachována pouze data potřebná pro vedení účetnictví a pro vydání osvědčení.

Reklamační podmínky

Reklamaci uplatňuje objednatel elektronicky na email: sovia@sovia.cz. Reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení objednatele nebo účastníka, kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon), číslo smlouvy/ objednávky (variabilní symbol uvedený na faktuře), popis předmětu reklamace.

Vzdělavatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Dnem obdržení

se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud vzdělavatel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí obratem nápravu stavu a nabídne objednateli kompenzaci formou náhradního plnění nebo finanční a to na základě dohody s ohledem na preferenci zákazníka.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. října 2017.